Veelgestelde vragen


Uw zoon of dochter zit al bij ons op school of gaat dit jaar voor het eerst naar de Rientjes Mavo. U bent vast benieuwd welke schooltijden wij hanteren. Of hoe het vakantierooster eruit ziet. En welke regels wij hanteren als het gaat om verzuim. 

Kijk of het antwoord op uw vraag in onderstaande lijst staat. Zo niet, neem dan contact op met de mentor van uw zoon of dochter via het telefoonnummer 0346-561360.

Voor ouders

Wij nodigen u uit voor verschillende soorten avonden:
-een informatieavond, aan het begin van het schooljaar. Voor leerlingen uit leerjaar 2, 3 en 4 is ook de decaan aanwezig. Hij informeert u over het kiezen van een vakkenpakket en over beroepskeuzebegeleiding. 
-een mentorspreekavond. Samen met uw zoon of dochter haalt u het eerste rapport op bij de mentor. 
-twee rapportavonden per jaar. U kunt telkens drie docenten spreken. 
-een voorlichtingsavond over mediawijsheid.
Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen als u tussentijds vragen heeft of iets wilt bespreken.

 

Iedereen die op welke manier dan ook met de school te maken heeft, stellen wij in de gelegenheid op enig moment een klacht in te dienen. Klachten kunnen te maken hebben met gedragingen, beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen.
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men een klacht niet via de geëigende wegen kwijt kan. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school worden in goed overleg tussen de betrokkenen opgelost. Als dit onvoldoende oplevert, vindt er overleg met de mentor, de jaarteamleider, de directeur of het bestuur plaats. Als ook deze afhandeling niet tot tevredenheid leidt, kunt u een beroep doen op de externe klachtenregeling bij de klachtencommissie van het VO.

De klachtenregeling kunt u hier inzien.

 

In de onderbouw één tot anderhalf uur per dag, in de bovenbouw anderhalf tot twee uur per dag.

 

Ja, smartphones zijn toegestaan, op voorwaarde dat de docent bepaalt hoe ze worden gebruikt. Ze worden bijvoorbeeld ingezet bij een quiz of als stemkastje.

 

Doubleren is onwenselijk. Er zijn echter situaties mogelijk waarin het niet te vermijden is. Hiervoor is instemming van de overgangsvergadering nodig. Wordt die niet gegeven, dan gaan we op zoek naar ander onderwijs dat beter past bij de leerling.

 

De overgangsnormen bepalen hoe er gehandeld wordt bij de bespreking van de eindcijfers. Aan het begin van elk schooljaar publiceren wij deze overgangsnormen online.

 

Alle leerlingen huren een kluisje op school. Daarin kunnen ze hun persoonlijke eigendommen achter slot en grendel bewaren. Dit kost 7 euro per jaar plus een eenmalige borg van 5 euro voor de kluissleutel. De borg krijgen leerlingen terug bij het inleveren van de sleutel, als ze onze school verlaten. Als een leerling de kluissleutel verliest, kost dat opnieuw 5 euro.

 

Ja, in de aula. Er zijn tosti's en halal panini's te koop. De kantine is tijdens de tweede pauze geopend.

 

In de laatste week voor de overgangsvergaderingen (donderdag 22 t/m woensdag 28 juni 2017) is er een proefwerkweek voor leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3.

 

Vier keer per jaar. Het jaar is onderverdeeld in vier perioden: elke periode duurt circa tien weken en wordt afgesloten met een rapport. Het bevat per vak een cijfer dat aangeeft hoe de studieresultaten zijn. Ook bevat het per vak informatie over het gedrag en de inzet van uw kind. Via Magister heeft u continu inzage in de cijfers van uw zoon of dochter. 

 

De Rientjes Mavo is 100% rookvrij, zowel het gebouw als het schoolterrein. Dit geldt voor leerlingen en personeel. Omdat leerlingen tijdens de pauzes het terrein niet mogen verlaten, kunnen zij ook in de pauzes niet roken.

 

Ja, er is continu cameratoezicht in en om de school. Bij de conciërges hangt een beeldscherm waarop de beelden te zien zijn. Als het nodig is, kijken wij de beelden terug. De camerabeelden worden maximaal twee weken bewaard, daarna worden ze gewist.

 

Dat kan telefonisch, tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 0346-561360. Is uw zoon of dochter weer beter? Laat het ons weten op de dag dat uw kind weer naar school gaat. Raadpleeg voor ziekmelding in klas 4 bij schoolexamens of centrale examens het examenreglement.

 

Bezoek de dokter, specialist, tandarts of orthodontist bij voorkeur buiten schooltijden om. Is dit niet mogelijk, dan moet u dit vooraf telefonisch melden (0346-561360) of een briefje meegeven aan uw kind. 
De school brengt ouders op de hoogte als een leerling niet op school is gekomen en neemt maatregelen. Ook bij ongeoorloofd te laat komen, nemen wij maatregelen. Bij herhaling van ongeoorloofd verzuim en/of te laat komen, melden wij dit bij de leerplichtambtenaar. Spijbelt een leerling, dan wordt de gemiste lestijd dubbel ingehaald. De school vraagt ouders erop toe te zien dat een leerling op tijd van huis vertrekt.

 

Als een leerling meerdere keren uit de les wordt verwijderd, nemen wij contact op. Wij vertrouwen erop dat het probleemgedrag in overleg positief kan worden beïnvloed. De school kan overgaan tot schorsing als een leerling zeer ongewenst gedrag vertoont. Ook leerlingen die een slechte studie-inzet hebben en daarmee een sterke negatieve invloed hebben op de studie van medeleerlingen, kunnen worden geschorst. Kijk voor meer informatie in het leerlingenstatuut.

Leidt een schorsing, samen met de juiste begeleiding, niet tot het gewenste resultaat? Dan kan de school overgaan tot verwijdering. Het bestuur heeft de directeur het mandaat voor deze beslissing gegeven. De directeur zal zich laten adviseren door de teamleiders. Hierbij wordt de wettelijke regeling uit het Besluit Dagscholen VWO/AVO/VBO, artikel 13, 14 en 15, gehanteerd. U kunt in beroep gaan tegen een verwijdering bij de Commissie van Beroep. 

 

 

 

 

Ja, het leerlingenstatuut is een wettelijk voorgeschreven document dat op elke school aanwezig moet zijn. Het regelt de rechten en plichten van leerlingen en wordt elke twee jaar geactualiseerd. Ons leerlingenstatuut staat online en is op school in te zien. 

 

De school is open van 8.00 tot 16.30 uur. Vanaf dit schooljaar hebben wij lessen van 60 minuten. Deze opzet biedt meer mogelijkheden voor gedifferentieerd leren. Kijk hier voor meer informatie over onze onderwijsvisie.

Les

Lestijd

 

 

1

08.30 – 09.30

 

 

2

09.30 – 10.30

 

 

Pauze

10.30 – 10.50

 

 

3

10.50 – 11.50

 

 

4

11.50 – 12.50

 

 

Pauze

12.50 – 13.15

 

 

5

13.15 – 14.15

 

 

6

14.15 – 15.15

 

 

7

15.15 - 16.15

   

Let op: in verband met extra werk, begeleiding, het afmaken van werk of een corrigerende maatregel kunnen wij leerlingen verplichten om aanwezig te zijn op school. Houd hier rekening mee bij het aangaan van andere verplichtingen, zoals een bijbaantje. 

Als een docent er niet is, wordt de les zoveel mogelijk opgevangen door een andere docent of de onderwijsassistent. Natuurlijk doen wij er alles aan om dit te beperken, maar soms valt er toch een les uit omdat de docent ziek is of in verband met scholing of rapportvergaderingen niet aanwezig kan zijn. Wijzigingen in het rooster voor de volgende dag maken wij zo snel mogelijk bekend via Magister. Ook staan ze online

 

Ja, via Magister. U kunt hier de cijfers en absentiegegevens van uw zoon of dochter inzien.

 

Onze school staat in de Maarssense wijk Maarssenbroek.

Rientjes Mavo
Valkenkamp 551
3607 MJ Maarssen
telefoon   0346-561360
e-mail info@rientjesmavo.nl

Ziek melden
Ben je ziek? Laat je ouder(s) je ziek melden, tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 0346-561360.
Ben je weer beter? Laat het ons weten op de dag dat je weer naar school komt. 

Vragen
Wil je weten hoe het vakantierooster eruit ziet? Of welke school- en lestijden wij hanteren?
Kijk in de lijst met veelgestelde vragen over onze school.

Ik zie je op de Rientjes Mavo !