Identiteit, missie en visie

 

Identiteit

De Rientjes Mavo wil een school zijn die kwalitatief goed onderwijs geeft op vmbo-tl-niveau. De school streeft naar een veilig leefklimaat, zodat leerlingen en medewerkers hun talenten willen en kunnen ontplooien.

De Rientjes Mavo is gesticht als een rooms-katholieke school en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een open katholieke school. Onze school is niet alleen voorbehouden aan mensen die deel uitmaken van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom. Respect voor de identiteit en voor elkaar is daarbij een grote vanzelfsprekendheid.

De Rientjes Mavo herkent zich niet alleen in christelijke waarden als het ontplooien van talenten en het rentmeesterschap, maar ook in begrippen als vergevingsgezindheid, het zoeken naar een betere leefwereld, naastenliefde en aandacht voor de zwakkeren. Geborgenheid voor leerlingen en medewerkers heeft de Rientjes Mavo hoog in het vaandel. Geborgenheid staat voor veiligheid en het feit dat je wordt gezien. Dit alles komt terug in het adagium van de school.

Met de bovenstaande waarden als uitgangspunt worden leerlingen uitgedaagd hun talenten te ontplooien, opdat zij kunnen uitgroeien tot waardevolle leden van de maatschappij.

De missie van de Rientjes Mavo geeft aan waar we als Rientjes Mavo voor staan en de visie geeft aan waar we voor gaan.

Missie

De Rientjes Mavo is een kleinschalige school waar de leerlingen gezien worden en waar ze worden uitgedaagd via eigentijds onderwijs om hun talenten te ontwikkelen in een veilige en gestructureerde leeromgeving.

De missie wordt kernachtig tot uitdrukking gebracht via de slogan: Ik zie je op de Rientjes Mavo!

Visie

Het onderwijs op de Rientjes Mavo staat garant voor een gedegen voorbereiding op het examen en de vervolgopleidingen.

Een aparte mavo/havo-klas voor leerlingen met een mavo/havo-achtergrond, die de mogelijkheid hebben om na klas 1 door te stromen naar havo 2.

Een duidelijke zorgstructuur, ingebed in het samenwerkingsverband en met expertise op leer- en sociaal-emotioneel gebied.

Het streven, dat iedereen zo veel mogelijk zeggenschap heeft over het eigen leer- en ontwikkelingsproces en zich hiervoor verantwoordelijk voelt.

De Rientjes Mavo neemt nieuwe didactische uitdagingen serieus. Docenten houden rekening met verschillen in leerstijlen van groepen leerlingen en hanteren activerende werkvormen, die de leer- en prestatiemotivatie vergroten.

Docenten differentiëren in de les: ondersteunen waar nodig en uitdagen waar kan.

Een les bevat elementen van opbrengstgericht werken. In de les worden ICT-mogelijkheden om de leeropbrengst te optimaliseren zo goed mogelijk benut.

Gebruik van nieuwe moderne media in de lessen wordt gestimuleerd, waarbij de docent de motor van het onderwijs blijft.

Zorg en begeleiding zijn zoveel mogelijk geïntegreerd binnen de reguliere lespraktijk. Mentorlessen, studielessen en huiswerkbegeleiding op school zijn hiervan voorbeelden. Noodzakelijke extra zorg en begeleiding buiten de lessituatie om is van tijdelijke aard en altijd gericht op een zo goed mogelijk kunnen functioneren binnen het reguliere onderwijsprogramma. Het aanbod verbreden we met vakhulp, faalangstreductie, anti-pestprogramma en Rots&Water-training.

De Rientjes Mavo is transparant over de inzet en prestaties van de leerlingen en de medewerkers: hanteert duidelijke verwachtingen over wederzijdse inspanningen en stimuleert een klimaat van directe aanspreekbaarheid hierover.

De leerling, de school en de ouders zijn samen betrokken bij en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling.

De Rientjes Mavo biedt een leeromgeving waarbij respect, aandacht voor het individu, goede omgangsvormen, structuur, vertrouwen en veiligheid sleutelbegrippen zijn. Dit vergt elke dag inspanning van zowel de leerlingen als de medewerkers. De kleinschaligheid van de school en de hoge mate van betrokkenheid van iedereen versterken deze houding.

Samenwerking met RSG Broklede
Op onze school zitten ruim 500 leerlingen uit Maarssen en uit de regio: Breukelen, Loenen, Kockengen, Vleuten en De Meern. Samen met RSG Broklede (havo/vwo) vallen wij onder het bestuur van Stichting VO De Vechtstreek. We horen bij het samenwerkingsverband Sterk VO van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht.

Kijk hier voor meer informatie over onze organisatie.

 

Onze school staat in de Maarssense wijk Maarssenbroek.

Rientjes Mavo
Valkenkamp 551
3607 MJ Maarssen
telefoon   0346-561360
e-mail info@rientjesmavo.nl

Ziek melden
Ben je ziek? Laat je ouder(s) je ziek melden, tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 0346-561360.
Ben je weer beter? Laat het ons weten op de dag dat je weer naar school komt. 

Vragen
Wil je weten hoe het vakantierooster eruit ziet? Of welke school- en lestijden wij hanteren?
Kijk in de lijst met veelgestelde vragen over onze school.

Ik zie je op de Rientjes Mavo !